NE. 1 V OBCHODNÍ TRANSAKCI NEMOVITOSTÍ !

Ochrana vašich osobních údajů

Vítejte na portálu který je věnován ochraně osobních údajů - BNP PARIBAS REAL ESTATE APM CR S.R.O..

 

Osobním údajům, které jste nám svěřili, věnujeme mimořádnou pozornost. Jejich využívání je nezbytné pro to, abychom Vám mohli nabídnout služby přizpůsobené Vašim potřebám a pomohli Vám udělat správné rozhodnutí.

 

Využíváme veškeré prostředky, které máme k dispozici, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost Vašich údajů.

 

Prostřednictvím těchto stránek se Vám snažíme zodpovědět jednoduchým a přehledným způsobem Vaše otázky a umožnit Vám, mít tak Vaše osobní údaje vždy pod kontrolou.

 

Spolehněte se, že si vážíme Vámi projevené důvěry.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BNP PARIBAS REAL ESTATE APM CR S.R.O. je součástí skupiny BNP Paribas a nabízí komplexní služby správy majetku pro investory, developery, nájemce a klienty z veřejného sektoru v rámci jakékoliv fáze péče o nemovitosti: jejich rozvoj, transakce, poradenství, oceňování, jejich správa a správu investic.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou, a proto skupina BNP Paribas přijala na úrovni celé skupiny Group Privacy Policy.

V tomto oznámení vám přinášíme podrobné informace o ochraně vašich osobních údajů ze strany skupiny BNP Paribas (včetně skupiny BNP Paribas Real Estate).

BNP PARIBAS REAL ESTATE APM CR S.R.O., se sídlem , Al. Jana Pawła II 25 - 00-854 - Warszawa, a/nebo společnosti ve skupině (“my”) jsme, jako správci, zodpovědní za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s našimi činnostmi. Účelem tohoto oznámení je informovat vás, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč dané osobní údaje využíváme a sdílíme, jak dlouho je uchováváme, jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit.

Pokud žádáte o konkrétní produkt nebo službu, mohou vám být v případě potřeby poskytnuty další informace.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme v míře nezbytné v rámci našich činnosti a k dosažení vysoké úrovně personalizovaných produktů a služeb.

V závislosti, mimo jiné, na typu produktu nebo služby, které vám poskytujeme, o vás můžeme shromažďovat různé druhy osobních údajů, včetně:
• identifikačních údajů (např. jméno, číslo průkazu totožnosti nebo pasu, státní příslušnost, místo a datum narození, pohlaví, fotografie, IP adresa);
• kontaktních údajů (např. poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo);
• údajů o rodině (např. rodinný stav, počet dětí);
• ekonomických, finančních a daňových údajů (např. DIČ, daňový status, příjmy, hodnota vašeho majetku);
• údajů o vzdělání a zaměstnání (např. úroveň vzdělání, zaměstnání, jméno zaměstnavatele, odměna);
• bankovních, finančních a transakčních údajů (např. údaje o bankovním účtu, číslo platební karty, převody peněz, majetek, profil investora, úvěrová historie, dluhy a výdaje);
• údajů spojených s vašimi návyky a preferencemi:
o údaje související s používáním našich produktů a služeb, vztahující se k údajům o bankovních a finančních transakcí a jakékoliv údaje další o nemovitostech;
o údaje vaší interakci s námi (např. skrze naše webové stránky, aplikace, stránky na sociálních sítích, schůzky, volání, chat, e-mail, rozhovory, telefonické rozhovory, korespondence, žádosti o informace nebo dokumenty, způsob komercializace);
• údajů z kamerových systémů (včetně průmyslových kamer);
• údajů o poloze (např. z bezpečnostních důvodů nebo za účelem určení nejbližší pobočky nebo poskytovatele našich služeb);
• údaje o připojení a sledování (např. průkaznost dokumentace, časová razítka, cookies, připojení k online službám)
• údaje nezbytné k boji proti nadměrnému zadlužování, podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu.

Následující citlivé osobní údaje můžeme shromažďovat pouze po získání vašeho výslovného předchozího souhlasu, pokud je vyžadujeme:
• biometrické údaje: otisky prstů, vzor hlasu nebo obličeje pro účely identifikace a zabezpečení;
• údaje o zdravotním stavu: např. pro uzavření některých pojistných smluv; tyto údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu.

Pokud se nejedná o povinnost stanovenou právními předpisy, nikdy po vás nevyžadujeme osobní údaje týkající se vašeho rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženských vyznání nebo filozofických přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetických údajů nebo údajů o vaší sexuální orientaci.

Osobní údaje, se kterými pracujeme, mohou být poskytnuty buď přímo vámi, nebo získány z následujících zdrojů za účelem ověření či rozšíření našich databází:
• publikace/databáze poskytované úřady (např. úředním věstníkem);
• naši korporátní klienti nebo poskytovatelé služeb;
• třetí strany, jako např. agentury pro hodnocení úvěruschopnosti a agentury prevence podvodů, zprostředkovatelé údajů, vždy v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů;
• webové stránky/stránky na sociálních sítích obsahující vámi zveřejněné informace (např. vaše vlastní webová stránka nebo účet na sociální síti); a
• databáze zveřejněné třetími stranami.

2. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ NEPŘÍMÉHO SHROMAŽĎOVÁNÍ

Za určitých okolností můžeme shromažďovat a využívat osobní údaje jednotlivců, se kterými máme, můžeme mít nebo jsme měli přímý vztah, například:

• Potenciální klienti

Z určitých důvodů o vás můžeme shromažďovat údaje, aniž bychom měli vzájemný přímý vztah. K tomu může dojít například pokud nám vaše osobní údaje poskytne váš zaměstnavatel nebo některý z našich klientů, např. pokud jste:

• Rodinný příslušník;
• Spoludlužník / ručitel;
• Právní zástupce (na základě plné moci);
• Příjemce platebních transakcí provedených našimi klienty;
• Pojistník, beneficient nebo obmyšlený;
• Vlastník pronajímané nemovitosti;
• Konečný bezprostřední vlastník;
• Klientův dlužník (např. v případě úpadku);
• Akcionář či společník společnosti;
• Zástupce právnické osoby (která může být klientem nebo prodávajícím);
• Zaměstnanec poskytovatele služeb nebo obchodního partnera.

3. PROČ A NA JAKÉM ZÁKLADĚ VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

a. Za účelem dodržování našich zákonných a regulatorních povinností

Vaše osobní údaje využíváme, abychom dodrželi různé právní a regulatorní povinnosti, které se na nás vztahují, včetně:
• předpisů týkajících se nemovitostí,
• bankovních a finančních předpisů, v souladu s nimiž:
o nastavujeme bezpečnostní opatření jako prevenci zneužívaní a podvodů;
o identifikujeme transakce vymykající se běžné praxi;
o sledujeme a ohlašujeme hrozící rizika; a
o v případě potřeby zaznamenáváme telefonní hovory, chaty, e-maily, atd.
• odpovědí na oficiální žádosti od příslušných veřejných nebo soudních orgánů;
• prevence praní špinavých peněz a financování terorismu;
• dodržování právních předpisů týkajících se sankcí a embarg;
• boje proti daňovým podvodům a plnění povinností v rámci daňových kontrol a oznamovacích povinností.

b. Pro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo pro provedení vámi požadovaných opatření před uzavřením smlouvy

Vaše osobní údaje používáme za účelem uzavírání a plnění našich smluv, včetně:

• poskytování informací o našich produktech a službách;
• poskytnutí pomoci a odpovědi na vaše otázky;
• posouzení, zda vám můžeme daný produkt nebo službu nabídnout a za jakých podmínek; a
• poskytování produktů nebo služeb našim korporátním klientům, jejichž jste zaměstnancem nebo klientem.

c. Pro účely našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje používáme za účelem nasazení a vývoje našich produktů a služeb, ke zlepšení řízení rizik a k ochraně našich práv, včetně:
• důkazu provedení transakce;
• prevence podvodů;
• správy IT, včetně řízení infrastruktury (např. sdílených platforem), kontinuity provozu a IT zabezpečení;
• stanovení jednotlivých statistických modelů založených na analýze transakcí, např. za účelem určení míry vašeho úvěrového rizika;
• vytváření souhrnných statistik, testů a modelů pro výzkum a vývoj za účelem zlepšení řízení rizik naší skupiny společností nebo za účelem zlepšení stávajících produktů a služeb či vytváření nových;
• školení našich zaměstnanců pomocí nahrávání telefonních hovorů v našich call centrech;
• personalizování našich nabídek a nabídek jiných společností BNP Paribas prostřednictvím:
o zlepšení kvality našich produktů nebo služeb;
o propagace našich produktů nebo služeb odpovídající vaší situaci a profilu, který sestavíme.
Tohoto můžeme dosáhnout pomocí:
 segmentace potenciálních a existujících klientů;
 analýzou vašich návyků a preferencí prostřednictvím různých komunikačních kanálů (e-mailů nebo zpráv, návštěv našich webových stránek atd.);
 sdílení vašich údajů s jinými společnostmi BNP Paribas, zejména pokud jste – nebo se máte stát – klientem dané společnosti;
 propojování výrobků nebo služeb, které již vlastníte nebo používáte, s ostatními údaji o vás, které máme k dispozici; a
 sledování transakcí za účelem identifikace těch, které se vymykají běžné praxi.

Vaše údaje mohou být shromažďovány v anonymizovaných statistikách, které mohou být nabízeny klientům za účelem rozvoje jejich podnikání. V takovém případě jim nebudou nikdy zpřístupněny vaše osobní údaje a adresáti takových anonymizovaných statistik nebudou schopni zjistit vaši totožnost.

d. Za účelem dodržení vaší volby, pokud jsme vás požádali o souhlas s určitým zpracováním

V některých případech vás musíme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, například:

• pokud výše uvedené účely povedou k automatickému rozhodování, které pro vás bude mít právní účinky nebo vás významně dotýká. V takových případech vás budeme samostatně informovat o logice takového rozhodování, jakož i o významu a zamýšlených důsledcích takového zpracování;

• pokud bude třeba provést další zpracování za jiným účelem, než které uvádí Oddíl 3, budeme vás informovat a požádáme vás o souhlas, pokud to bude nutné.

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Ke splnění výše zmíněných účelů vaše osobní údaje zpřístupníme pouze:
• Společnostem ve skupině BNP Paribas (můžete např. získat výhody díky paletě skupinových produktů a služeb);
• Poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby naším jménem;
• Nezávislým zástupcům, zprostředkovatelům nebo makléřům, bankovním a obchodním partnerům, s nimiž obvykle spolupracujeme;
• Na základě žádosti a v zákonném rozsahu finančním nebo soudním orgánům, rozhodcům a mediátorům, státním úřadům nebo veřejným orgánům;
• Některým odborníkům z řad svobodných povolání, například právníkům, notářům nebo auditorům.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP

V případě přeshraničního předání vašich osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) do třetích zemí, ohledně kterých Evropská komise rozhodla, že poskytují odpovídající úroveň ochrany, se může takové předání uskutečnit na tomto základu.

V případě předání do zemí mimo EHP, u kterých Evropská komise nerozhodla o odpovídající úrovni ochrany, budeme vaše osobní údaje předávat buď na základě specifické výjimky platící pro danou situaci (např. pokud je předání nutný pro plnění naší smlouvy s vámi, např. v případě provedení mezinárodní platby) nebo zavedeme některou z následujících záruk za účelem zajištění bezpečnosti vašich údajů:
• Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí;
• Závazná podniková pravidla.

Pro získání kopie těchto záruk nebo informací o jejich dostupnosti, nám prosím zašlete písemnou žádost dle Oddílu 9.

6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dodržení našich zákonných a regulatorních povinností nebo po jinou dobu s ohledem na naše provozní požadavky, jako je řádná správa účtů, usnadnění správy klientských vztahů a reakce na uplatněné právní nároky nebo požadavky právní úpravy, vždy podle toho, která doba je delší. Například, většina údajů o klientovi je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu a 10 let po jeho konci. Údaje o potenciálních klientech jsou uchovávány po dobu 3 let.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

V souladu s příslušnými právními předpisy máte následující práva:
• Právo přístupu: můžete si vyžádat informace týkající se zpracování vašich osobních údajů a jejich kopii.
• Právo na opravu: pokud usoudíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, můžete žádat jejich odpovídající úpravu.
• Právo na výmaz: můžete v zákonném rozsahu požadovat vymazání veškerých osobních údajů.
• Právo na omezení: můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů.
• Právo námitky: v určitých situacích můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Máte kdykoliv právo vznést námitky proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, které zahrnují profilování s ním související.

• Právo odvolat souhlas: pokud jste udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jste oprávněni jej kdykoliv odvolat.
• Právo na přenositelnost údajů: pokud to právní úprava umožňuje, můžete požadovat, aby vám poskytnuté osobní údaje byly navráceny anebo, pokud je to technicky možné, byly předány třetí straně.

Pokud si přejete uplatnit kterékoliv ze zmíněných práv, zašlete prosím žádost skrze https://data-privacy.realestate.bnpparibas nebo dopis na následující adresu: A l’attention du Data Protection Officer, 167 quai de la bataille de Stalingrad, 92 867 Issy-les-Moulineaux Cedex, Francie. Prosím přiložte sken/kopii vašeho průkazu totožnosti za účelem ověření vaší identity.

V souladu s platnou právní úpravou máte kromě výše uvedených práv rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

8. JAK MŮŽETE SLEDOVAT ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ?

Ve světě neustálých technologických změn můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů v budoucnu pravidelně aktualizovat.

Prohlédnete si prosím nejnovější verzi oznámení, která je dostupná online. Skrze naši webovou stránku nebo naše obvyklé komunikační kanály budete informováni o jakýchkoliv podstatných změnách

9. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našeho využívání osobních údajů v rámci tohoto oznámení, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese data-protection.officer@realestate.bnpparibas, který se vám bude dále věnovat.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o cookies https://www.realestate.bnpparibas.cz/bnppre/cs/cookie-policy-p_1701744….

Spravujte své požadavky

Máte jakékoli otázky ohledně Vašich osobních údajů? Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší odpověď, vyplňte prosím níže uvedený formulář. 

Stahujte dokumenty