NEE. 1 IN DE REAL ESTATE BUSINESS TRANSACTIE!

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Weet alles over uw persoonlijke gegevens

Welkom op de website ten behoeve van de bescherming van persoonlijke gegevens - BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY NETHERLANDS B.V..

De gegevens die u ons toevertrouwt worden zorgvuldig behandeld. Ze worden gebruikt om u onze diensten aan te kunnen bieden die zijn toegespitst op uw behoeften zodat we u kunnen helpen de beste beslissingen te nemen.

 

Uw gegevens worden door ons veilig en vertrouwelijk behandeld. Mocht u vragen hebben, dan doen wij er via deze website alles aan om deze op een snelle en duidelijke manier te beantwoorden, zodat u altijd de controle houdt over uw persoonlijke gegevens.

 

Wij respecteren het vertrouwen dat u in ons stelt.

PRIVACYBELEID

KENNISGEVING GEGEVENSBESCHERMING

BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY NETHERLANDS B.V.BNP Paribas Real Estate Advisory Netherlands B.V. is een 100% dochter van BNP Paribas Group en biedt een uitgebreid scala aan vastgoeddiensten aan investeerders, ontwikkelaars, gebruikers en klanten in de publieke sector, in elke fase van de volledige levenscyclus van onroerend goed: vastgoedontwikkeling, transacties, consulting, waardering, property management en asset management.

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor de BNP Paribas Group , die in dat verband basisprincipes heeft vastgelegd om deze gegevens te beschermen in haar Charter Bescherming Persoonsgegevens dat beschikbaar is op https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Deze Kennisgeving Gegevensbescherming biedt u (zoals nader gedefinieerd in hoofdstuk 2) transparante en gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door BNP Paribas Real Estate Advisory Netherlands B.V., kantoorhoudende te Antonio Vivaldistraat 54, 1083HP Amsterdam (“we”). 

We zijn, als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, in verband met onze activiteiten. Het doel van deze Kennisgeving Gegevensbescherming is u informatie verschaffen over welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarvoor we die gegevens gebruiken en delen, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Indien nodig kan bijkomende informatie verstrekt worden wanneer u om een specifiek product of dienst verzoekt.
 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE VAN U?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die u identificeert of waarmee u geïdentificeerd kunt worden, voor zover dit nodig is in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard van gepersonaliseerde producten en diensten te bereiken.

Afhankelijk van onder andere het type producten en diensten die we u verstrekken, verzamelen we verschillende soorten persoonsgegevens over u, waaronder:
•    identificatie-informatie (bijv. volledige naam, identiteit (identiteitskaart, paspoortinformatie, etc.), nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto);
•    contactinformatie privé of professioneel (bijv. post- en e-mailadres, telefoonnummer);
•    gezinssituatie en gezinsleven (bijv. burgerlijke staat, aantal en leeftijd van kinderen, aantal personen in het gezin, etc.);
•    economische, financiële en belastinginformatie (bijv. BTW-nummer, belastingstatus, inkomen en andere inkomsten, waarde van uw activa); 
•    informatie over opleiding en werk (bijv. opleidingsniveau, functie, naam werkgever, salaris);
•    bank- en financiële informatie (bijv. bankrekeninggegevens, producten en diensten in eigendom of gebruik, kredietkaartnummer, overschrijvingen van geld, activa, verklaard beleggersprofiel, kredietoverzicht, betalingsincident);
o    transactiegegevens (inclusief volledige gegevens begunstigde, adres en details inclusief (gestructureerde) mededelingen op bankoverschrijvingen van de onderliggende transactie) gegevens betreffende uw gewoontes en voorkeuren (gegevens in verband met uw gebruik van onze producten en diensten);
o    gegevens over uw interacties met ons, onze internetwebsites, onze apps, onze sociale media pagina’s, (inlog- en trackinggegevens zoals cookies, inloggen op onlinediensten, IP-adres) vergadering, bezoek, chat, e-mail, interview, telefoongesprek; 
•    videobewaking (inclusief camera’s) en geolokalisatiegegevens (bijv. betaling om beveiligingsredenen, of om de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal of dienstverleners voor u te identificeren);
•    informatie over uw apparaat (IP-adres, technische specificaties en unieke identificatiegegevens);
•    logingegevens om verbinding te maken met onze website en apps.

We kunnen de volgende gevoelige persoonsgegevens alleen verzamelen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming: 
•    biometrische gegevens: bijv. vingerafdrukken, stempatroon of gezichtspatroon dat gebruikt kan worden voor identificatie en beveiligingsdoeleinden;
•    gezondheidsgegevens: bijvoorbeeld voor het afsluiten en uitkeren van bepaalde verzekeringscontracten; deze gegevens worden op een strikte ‘need-to-know’-basis verwerkt.

We vragen nooit andere gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens gerelateerd aan ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksueel gedrag of seksuele geaardheid, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting.
 

2. OP WIE HEEFT DEZE KENNISGEVING BETREKKING EN VAN WIE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen gegevens van u als klant of potentiële klant (wanneer u ons contacteert of bezoekt of onze websites of apps consulteert, onze producten en diensten gebruikt, deelneemt aan een enquête of evenement met ons), maar ook indirect via andere personen. We verzamelen dus informatie over personen verbonden aan u als klant of mogelijke klant, hoewel zij geen directe relatie met ons hebben, zoals: 
•    Familieleden;
•    Opvolgers of rechthebbenden;
•    Medekredietnemers / borgen;
•    Wettelijke vertegenwoordigers (volmacht); 
•    Begunstigden van uw betalingstransacties;
•    Begunstigden van uw verzekeringscontracten of polissen en trusts;
•    Verhuurders;
•    Uiteindelijk begunstigde eigenaren (UBO);
•    Schuldeisers (bijv. in geval van faillissement);
•    Bedrijfsaandeelhouders.

Als u ons persoonsgegevens van derden verstrekt zoals vermeld in bovenstaande voorbeelden, gelieve er aan te denken de betreffende personen te informeren over het feit dat wij hun persoonsgegevens verwerken en hen te verwijzen naar deze Kennisgeving Gegevensbescherming. We zullen hen, waar mogelijk, ook deze informatie verstrekken (maar als we bijvoorbeeld hun contactgegevens niet hebben, kunnen wij hen niet op de hoogte brengen).

Om onze database te controleren of aan te vullen, kunnen we ook persoonsgegevens verkrijgen van:
•    andere BNP Paribas entiteiten; 
•    onze klanten (rechtspersonen of natuurlijke personen);
•    onze zakelijke partners;
•    betalingsinitiatiedienstaanbieders en aggregatoren (rekeninginformatiedienstaanbieders); 
•    derden zoals kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudebestrijding of gegevensmakelaars die verantwoordelijk zijn voor het op een wettelijk geoorloofde manier verzamelen van relevante informatie; 
•    publicaties/databases die beschikbaar worden gesteld door officiële autoriteiten of derden (bijv. het Franse Staatsblad, databases die beheerd worden door financiële toezichthoudende autoriteiten); 
•    websites/sociale media pagina’s van rechtspersonen of professionele klanten die informatie bevatten die door u openbaar werd gemaakt (bijv. uw eigen website of sociale media); 
•    openbare informatie zoals informatie van de pers.
 

3. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a.    Om te voldoen aan onze diverse wet- en regelgevende verplichtingen 

We gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan regelgeving, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(Wwft):
o    monitoren van ongebruikelijke transacties;
o    monitoren en rapporteren van risico’s (financiële, krediet-, juridische, nalevings- en reputatierisico’s, debiteurenrisico’s etc.) die wij en/of de BNP Paribas Group kunnen lopen; 
o    indien nodig, opnemen van telefoongesprekken, chats, e-mails, etc. niettegenstaande ander gebruik dat hierna wordt beschreven;
o    voorkomen en opsporen van het witwassen van geld en van het financieren van terrorisme en naleving van regelgeving inzake sancties en embargo’s via ons ‘Ken-Uw-Cliënt’ (KYC) proces (om u te identificeren, uw identiteit te controleren, uw gegevens te screenen ten opzichte van de sanctielijst en om uw profiel te bepalen); 
o    opsporen van en reageren op verdachte bestellingen en transacties;
o    uitvoeren van een gepastheids- of geschiktheidsanalyse om beleggingsdiensten te verstrekken aan elke klant conform de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFid);  
o    bijdragen aan de strijd tegen belastingfraude en het voldoen aan belastingcontrole- en kennisgevingsverplichtingen;
o    registreren van transacties ten behoeve van boekhoudkundige doeleinden;
o    voorkomen, opsporen en melden van risico’s in verband met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzame ontwikkeling;
o    opsporen en voorkomen van omkoping;
o    uitwisselen en rapporteren van verschillende operaties, transacties of bestellingen of reageren op een officieel verzoek van bevoegde lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of juridische instanties, arbiters of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, staatsinstanties en overheidslichamen.
      
b.    Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract wordt afgesloten

We gebruiken uw persoonsgegevens om contracten aan te gaan of uit te voeren en onze relatie met u te beheren, inclusief om:
•    uw kredietrisicoscore en terugbetalingscapaciteit te definiëren; 
•    te evalueren (bijv. op basis van uw kredietsrisicoscore) of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden (inclusief prijs);
•    u te helpen, met name door te reageren op uw verzoeken;
•    producten of diensten te verstrekken aan u of onze zakelijke klanten;
•    uitstaande schulden te beheren (identificatie en uitsluiting van klanten met uitstaande schulden). 

c.    Om te voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen

We gebruiken uw persoonsgegevens, inclusief uw transactiegegevens, voor: 
•    Risicomanagementdoeleinden: 
o    bewijs van transacties, inclusief elektronisch bewijs;
o    beheer, preventie en opsporing van fraude; 
o    monitoren van ongebruikelijke transacties;
o    schuldinning;
o    behandeling van rechtsvorderingen en verdediging in rechtsgeschillen;
o    ontwikkeling van individuele statistische modellen om uw kredietwaardigheid vast te stellen; 
•    Personalisering van ons aanbod en dat van andere BNP Paribas entiteiten om:
o    de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
o    reclame te maken voor producten en diensten die passen bij uw situatie en profiel;
o    uw voorkeuren en behoeften te bepalen om u een gepersonaliseerd commercieel aanbod aan te bieden.  
Deze personalisering kan verwezenlijkt worden door: 
    de segmentering van onze potentiële klanten en bestaande klanten;
    het analyseren van uw gewoonten en voorkeuren in onze diverse communicatiekanalen (bezoeken aan onze filialen, e-mails of berichten, bezoeken aan onze website, etc.);
    het delen van uw gegevens met een andere BNP Paribas entiteit, met name als u een klant bent – of wordt – van die andere entiteit om uw instap te versnellen;
    het matchen van de producten of diensten die u al hebt of gebruikt met andere gegevens die we over u hebben;
    het analyseren van gemeenschappelijke kenmerken of het gedrag van huidige klanten en het zoeken van andere personen met dezelfde eigenschappen voor targeting doeleinden.
•    Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) bestaande uit het opstellen van statistieken en modellen om:
-    onze operationele processen te optimaliseren en automatiseren (bijv.: creëren van een chatbot voor veel gestelde vragen (FAQ));
-    producten en diensten aan te bieden die het beste passen bij uw behoeften;
-    product- en dienstendistributie, inhoud en prijzen aan te passen aan uw profiel;
-    nieuwe aanbiedingen te creëren;
-    potentiële beveiligingsproblemen te voorkomen, klantauthenticatie en beheer van toegangsrechten te verbeteren; 
-    beveiligingsbeheer te verbeteren;
-    risicobeheer en compliance management te verbeteren;
-    fraudebeheer, -preventie en -opsporing te verbeteren;
-    de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme te verbeteren.
•    Beveiligingsredenen en prestaties van het IT-systeem, inclusief:
o    IT-beheer, met inbegrip van infrastructuurbeheer (bijv. gedeelde platforms), bedrijfscontinuïteit en beveiliging (bijv. internetgebruiker-authenticatie);
o    voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan personen en goederen (bijvoorbeeld videobewaking).
•    Meer in het algemeen:
o    u informeren over producten en diensten;
o    uitvoeren van financiële operaties zoals verkoop van schuldportfolio’s, securitisaties, financiering of herfinanciering van de BNP Paribas Group;
o    organiseren van wedstrijden en spelen, prijscompetities, loterijen of andere promotionele acties;
o    het uitvoeren van klanttevredenheidsenquêtes of opiniepeilingen; 
o    verbeteren van procesefficiëntie (trainen van ons personeel door het registreren van telefoongesprekken in ons call center en het verbeteren van het gespreksscenario);
o    implementeren van automatiseringsprocessen zoals het testen van applicaties, automatische verwerking van klachten, etc. 

In alle gevallen blijft ons gerechtvaardigd belang proportioneel en bepalen we op basis van een afwegingstoets of uw belangen of fundamentele rechten beschermd blijven. Als u meer informatie wenst over deze afwegingstoets, kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in hoofdstuk 9 “Hoe kunt u contact met ons opnemen?”.

d.    Om uw keuze te respecteren als we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

Voor bepaalde gegevensverwerkingen geven we u specifieke informatie en vragen we uw toestemming voor dergelijke verwerking. We wijzen u erop dat u deze toestemming op elk moment kan intrekken. 
 

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a.    Delen van informatie binnen de BNP Paribas Group
We maken deel uit van de BNP Paribas Group, een geïntegreerde bank- en verzekeringsgroep, d.w.z. een groep bedrijven die wereldwijd nauw samenwerken aan het creëren en distribueren van verschillende bank-, financiële,  verzekerings- en vastgoeddiensten en -producten. 
We delen persoonsgegevens via de BNP Paribas Group voor commerciële en efficiëntiedoeleinden zoals: 
•    op grond van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen:
o    het delen van gegevens die verzameld zijn voor AML/FT, sancties, embargo’s en voor ‘Ken-Uw-Cliënt’-maatregelen (KYC); 
o    risicobeheer, inclusief krediet- en operationele risico’s (risicobeoordeling / kredietscore / etc.).
•    op grond van onze gerechtvaardigde belangen:
o    preventie, opsporing en bestrijding van fraude;
o    onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, met name ten behoeve van naleving, risico’s en communicatie en marketing doeleinden;
o    wereldwijd en consistent overzicht van onze klanten;
o    het aanbieden van een volledig assortiment producten en diensten van de BNP Paribas Group om u hiervan te kunnen laten genieten;
o    personaliseren van de inhoud en prijzen van producten en diensten voor de klant.

b.    Openbaar maken van informatie buiten de BNP Paribas Group
Om te voldoen aan de doeleinden die beschreven worden in deze kennisgeving kunnen we van tijd tot tijd uw persoonsgegevens bekend maken aan:
•    dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren (bijv. IT-diensten, logistiek, printing, telecommunicatie, schuldinning, advies en consultatie en distributie en marketing);
•    bank- en commerciële partners, onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars, financiële instellingen, tegenpartijen, handelsregisters waarmee we relaties onderhouden als overdracht van de gegevens noodzakelijk is om ons in staat te stellen u diensten en producten te verstrekken of om onze contractuele verplichtingen of transacties uit te voeren (bijv. banken, correspondentbanken, bewaarders, bewaarnemers, emittenten van effecten, uitbetalende instanties, wisselkoersplatforms, verzekeringsmaatschappijen, beheerders van betalingssystemen, uitgevers of tussenpersonen van betaalkaarten); 
•    kredietinformatiebureaus;
•    lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of gerechtelijke instanties, arbiters of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, staatsinstanties en overheidsorganen waaraan wij of een lid van de BNP Paribas Group gegevens bekend moeten maken op grond van:
o    hun verzoek;
o    verdediging van of in reactie op een zaak, vordering of procedure;
o    naleving van regelgeving of richtsnoeren van een bevoegde autoriteit die op ons of een lid van de BNP Paribas Group van toepassing is;
•    betalingsdienstaanbieders (informatie over uw betaalrekening(en)) op basis van toestemming die u aan deze derde hebt verleend;
•    bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, ratingbureaus of auditoren indien noodzakelijk onder specifieke omstandigheden ((rechts)geschil, audit, etc.) evenals feitelijke of potentiële kopers van bedrijven of vestigingen van de BNP Paribas Group of onze verzekeraars.

c.    Delen van geaggregeerde of geanonimiseerde informatie
We delen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie binnen en buiten de BNP Paribas Group met partners zoals onderzoeksgroepen, universiteiten en reclamemakers. U kunt via deze informatie niet geïdentificeerd worden.

Uw gegevens kunnen geaggregeerd worden in geanonimiseerde statistieken die aangeboden kunnen worden aan professionele klanten om hen te helpen hun activiteiten te ontwikkelen. In dat geval worden uw persoonsgegevens nooit openbaar gemaakt en de ontvangers van deze geanonimiseerde statistieken zullen u niet kunnen identificeren. 
 

5. INTERNATIONALE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

a.    Doorgiften buiten de EER
In geval van internationale doorgiften vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een niet-EER land kan doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvinden. Als de Europese Commissie een niet-EER land heeft erkend als een land dat adequate gegevensbescherming biedt, kunnen uw persoonsgegeven op basis hiervan worden doorgegeven.

Voor doorgiften naar niet-EER landen waarvan het gegevensbeschermingsniveau door de Europese Commissie niet als adequaat worden erkend, zullen we ons ofwel baseren op een afwijking die van toepassing is op de specifieke situatie (bijv. als de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u, zoals het uitvoeren van een internationale betaling), ofwel zullen we één van de volgende waarborgen implementeren om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen:
•    Modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie;
•    Bindende bedrijfsvoorschriften. 

Om een kopie van deze waarborgen en informatie over de toepasselijkheid daarvan te verkrijgen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen zoals uiteengezet in hoofdstuk 9.
 

6. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk verplichte termijn of een andere termijn op grond van onze operationele vereisten zoals het correct bijhouden van de boekhouding, het faciliteren en beheren van klantenrelaties en het reageren op juridische claims en reglementaire verzoeken. De meeste klantgegevens worden bijvoorbeeld bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tien (10) jaar na beëindiging van de contractuele relatie. Informatie van mogelijke klanten wordt een (1) jaar bewaard. 

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Conform toepasselijke regelgeving en voor zover van toepassing, hebt u de volgende rechten: 
•    recht op toegang: u kunt informatie verkrijgen over het verwerken van uw persoonsgegevens, alsook een kopie van deze persoonsgegevens.
•    recht op rectificatie: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om dergelijke persoonsgegevens aan te passen.
•    recht op gegevenswissing: u kunt de wissing van uw persoonsgegevens vragen, voor zover dit wettelijk toegestaan is.
•    recht op beperking: u kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
•    recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
•    recht op intrekking van uw toestemming: als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.
•    recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de gegevens te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt en, indien technisch mogelijk, die gegevens door te zenden aan een derde.

Als u de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, dient u een verzoek in via  https://data-privacy.realestate.bnpparibas of stuurt u een aangetekende brief naar: BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY NETHERLANDS B.V., ter attentie van de DPO, Antonio Vivaldistraat 54, 1083HP Amsterdam. Voeg, wanneer nodig, een scan/kopie van uw identiteitsbewijs toe ten behoeve van eventuele identificatie.

Conform toepasselijke regelgeving heeft u in aanvulling op de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN IN DEZE KENNISGEVING GEGEVENSBESCHERMING?

In een wereld van voortdurende technologische verandering kan het nodig zijn deze Kennisgeving Gegevensbescherming regelmatig aan te passen. 

We raden u aan de meest recente versie van deze kennisgeving online te raadplegen en zullen u informeren over alle wezenlijke veranderingen via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

9. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen hebt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van deze Kennisgeving Gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Data.privacy.nl@realestate.bnpparibas die uw verzoek zal behandelen.

Als u meer wilt weten over cookies, kunt u ons cookiebeleid via https://www.realestate.bnpparibas.nl/bnppre/en/bnp-paribas-real-estate-cookie-policy-p_1608500.html raadplegen.

Beheer uw verzoeken

Om uw communicatievoorkeuren te wijzigen, klikt u op de onderstaande link om het type informatie aan te geven dat u interesseert en de communicatiemiddelen waarmee u deze kunt ontvangen.

 

Download documenten