NIE. 1 W TRANSAKCJI BIZNESOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI!

Ochrona Twoich danych osobowych

Witamy na portalu poświęconym ochronie danych osobowych - BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND SP ZOO.

 

Dane, które nam powierzysz, są przedmiotem szczególnej uwagi. Działania, które podejmujemy są niezmiernie ważne, aby zapewnić Ci komunikację i usługi dostosowane do Twoich potrzeb, wspierające Cię w podejmowaniu najlepszych decyzji.

 

Wykorzystujemy wszystkie dostępne sposoby, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam przez Ciebie danych. Za pośrednictwem tej strony internetowej zobowiązujemy się do szybkiego i jasnego odpowiadania na Twoje pytania jednocześnie zapewniając Ci pełną kontrolę nad powierzonymi nam danymi osobowymi.

 

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim nas obdarzacie w tej kwestii.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND SP ZOO jest w 100% spółką stowarzyszoną Grupy BNP Paribas i oferuje inwestorom, deweloperom, najemcom i klientom z sektora publicznego kompleksową obsługę nieruchomości, na każdym etapie cyklu życia nieruchomości: deweloperskim, transakcyjnym, doradczym, wyceny, zarządzania nieruchomościami oraz zarządzaniem inwestycjami.

 

Grupa BNP Paribas  przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych, dlatego przyjęła surowe zasady regulujące te kwestie w swojej Karcie Ochrony Danych Osobowych, dostępnej pod poniższym adresem https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf. 

 

Niniejsza Informacja Dotycząca Ochrony Danych dostarcza Państwu (jak zdefiniowano w sekcji 2) przejrzystych i szczegółowych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych przez BNP Paribas Real Estate, z siedzibą przy BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND SP ZOO ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa („my”). 


Ponosimy odpowiedzialność jako administrator danych, za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z naszą działalnością. Celem niniejszej Informacji Dotyczącej Ochrony Danych jest wskazanie Państwu: jakie dane gromadzimy, jakie są powody dla których korzystamy z tych danych i udostępniamy je, jaki jest okres ich przechowywania, a także jakie są Państwa prawa i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać.

 

W razie potrzeby, bardziej szczegółowe informacje mogą zostać Państwu udzielone w przypadku ubiegania się o konkretny produkt lub usługę.
 

1. Z JAKICH DANYCH OSOBOWYCH KORZYSTAMY?

Gromadzimy i korzystamy z Państwa danych osobowych, tj. wszelkich informacji, które Państwa identyfikują lub umożliwiają taką identyfikację w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności oraz aby zapewnić wysoki standard spersonalizowanych produktów i usług.

W zależności m.in. od typu dostarczanego Państwu produktu lub świadczonej usługi, gromadzimy różne rodzaje Państwa danych osobowych, w tym:
•    informacje identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, tożsamość (np. dokument tożsamości lub informacje z paszportu etc.), narodowość, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie);
•    dane kontaktowe prywatne lub służbowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
•    sytuacja rodzinna oraz informacje o rodzinie (np. stan cywilny, liczba i wiek dzieci, osoby tworzące gospodarstwo domowe etc.);
•    informacje ekonomiczne, finansowe i podatkowe (np. NIP, status podatkowy, dochody i inne przychody, wartość Państwa majątku); 
•    informacje na temat wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zawód, nazwa pracodawcy, wynagrodzenie);
•    dane bankowe i finansowe (np. informacje na temat rachunku bankowego, posiadane i użytkowane produkty i usługi, numer karty kredytowej, przelewy pieniężne, majątek, deklarowany profil inwestorski, historia kredytowa, zdarzenie płatnicze);
o    dane transakcyjne (w tym imiona i nazwiska beneficjentów, adres i dane, w tym wiadomości dotyczące przelewów bankowych dokonanych w ramach danej transakcji) dane dotyczące zwyczajów i preferencji (dane powiązane z użytkowaniem naszych produktów i usług);
o    dane dotyczące kontaktów z nami, , naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami, stronami w mediach społecznościowych, (dane dotyczące połączeń i śledzenia takie, jak pliki cookie, połączenia z usługami online, adres IP), spotkania, konwersacje, chaty, e-maile, wywiady, rozmowy telefoniczne; 
•    monitoring wideo (w tym wideonadzór) i dane geolokalizacyjne (m.in. ze względów bezpieczeństwa lub w celu wyszukania najbliższej placówki lub usługodawców);
•    informacje na temat Państwa urządzenia (adres IP, dane techniczne i unikalne dane identyfikacyjne);
•    dane do logowania na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach .

Wyłącznie po uzyskaniu Państwa uprzedniej wyraźnej zgody, możemy gromadzić poniższe dane uznane za wrażliwe: 
•    dane biometryczne: tzn. odciski palca, próbkę głosu lub rysy twarzy, wykorzystywane do celów identyfikacji i bezpieczeństwa;
•    dane o stanie zdrowia: na przykład do celów zawierania i wykonywania niektórych umów ubezpieczeniowych; dane te są przetwarzane w oparciu o zasadę ścisłej potrzeby (need-to-know basis).

W żadnym przypadku nie poprosimy Państwa o podanie danych osobowych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych lub informacji na temat seksualności lub orientacji seksualnej, chyba że będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.
 

2. KOGO DOTYCZY NINIEJSZA INFORMACJA I OD KOGO POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa jako klientów lub potencjalnych klientów (przy kontakcie z nami, odwiedzeniu naszej placówki, strony internetowej lub aplikacji, skorzystaniu z naszego produktu lub usługi, wzięciu udziału w naszej ankiecie lub wydarzeniu), jak również o innych osobach w sposób pośredni. Stąd też gromadzimy informacje o osobach, które nie mają z nami bezpośredniego kontaktu, lecz są powiązane z Państwem, naszymi klientami lub potencjalnymi klientami, takich jak przykładowo: 
•    Członkowie rodziny;
•    Spadkobiercy lub posiadacze praw;
•    Współkredytobiorcy/gwaranci;
•    Przedstawiciele prawni (pełnomocnicy);
•    Beneficjenci transakcji płatniczych;
•    Beneficjenci umów lub polis ubezpieczeniowych lub trustów;
•    Wynajmujący;
•    Beneficjenci rzeczywiści;
•    Dłużnicy (np. w przypadku upadłości);
•    Udziałowcy spółki;

Po przekazaniu nam danych osobowych osób trzecich wymienionych powyżej, prosimy poinformować powyższe osoby o przetwarzaniu przez nas ich danych osobowych i przekazać im niniejszą Informację Dotyczącą Ochrony Danych. My także przekażemy tym osobom powyższe informacje, jeżeli będzie to możliwe (przykładowo jeżeli nie będziemy dysponowali ich danymi kontaktowymi, nie będziemy w stanie skontaktować się z nimi).

W celu weryfikacji lub wzbogacenia naszej bazy danych, możemy również pozyskać dane osobowe od:
•    innych podmiotów BNP Paribas;
•    naszych klientów (biznesowych lub indywidualnych);
•    naszych partnerów biznesowych;
•    dostawców świadczących usługi inicjowania płatności i agregatorów danych (dostawców informacji o rachunkach); 
•    osób trzecich, takich jak biura informacji kredytowej i biura ds. zapobiegania nadużyciom finansowym lub brokerzy danych, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie, iż odpowiednie informacje są pozyskiwane zgodnie z prawem;
•    publikacji/baz danych udostępnianych przez władze publiczne lub osoby trzecie (np. rejestry przedsiębiorców KRS lub CEIDG, dzienniki urzędowe, bazy danych obsługiwane przez organ właściwy ds. nadzoru finansowego); 
•    witryn internetowych/mediów społecznościowych podmiotów lub klientów biznesowych zawierających upublicznione przez Państwa informacje (np. Państwa strony internetowej lub konta w mediach społecznościowych); 
•    informacji dostępnych publicznie, np. informacji prasowych
 

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

a.    W celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych  

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami, w szczególności bankowymi,  finansowymi oraz dot. nieruchomości:
o    monitorowania transakcji w celu zidentyfikowania operacji odbiegających od standardowych sposobów postępowania/schematów;
o    zapobiegania i wykrywania oszustw, a także radzenia sobie z oszustwami; 
o    monitorowania i raportowania ryzyk (finansowych, kredytowych, prawnych, ryzyk dotyczących zgodności lub ryzyk reputacyjnych, ryzyk dotyczących niewywiązania się ze zobowiązań, itp.) ponoszonych przez nas lub Grupę BNP Paribas; 
o    utrwalania, w razie potrzeby, rozmów telefonicznych, chatów, e-maili, itp. niezależnie od innych sposobów wykorzystania opisanych poniżej;
o    zapobiegania oraz wykrywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także przestrzegania przepisów dotyczących sankcji i embarg za pomocą naszego procesu Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer (KYC)) (w celu zidentyfikowania Państwa, zweryfikowania Państwa tożsamości, analizy danych pod kątem list sankcji i określania Państwa profilu); 
o    wykrywania podejrzanych zleceń i transakcji i radzenia sobie z nimi;
o    przeprowadzania oceny stosowności lub przydatności do świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz każdego klienta zgodnie z przepisami dotyczącymi rynków instrumentów finansowych (MiFid);  
o    udziału w walce z oszustwami podatkowymi oraz wypełniania obowiązków dotyczących kontroli podatkowej i powiadamiania;
o    zapisywania transakcji do celów rachunkowych;
o    zapobiegania, wykrywania i raportowania ryzyk związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (Corporate Social Responsibility (CSR)) i zrównoważonym rozwojem;
o    wykrywania i zapobiegania korupcji;
o    wymiany i zgłaszania różnych operacji, transakcji lub zleceń lub odpowiadania na oficjalne żądanie należycie upoważnionych lokalnych lub zagranicznych organów finansowych, podatkowych, administracyjnych, karnych lub sądowych, arbitrów lub mediatorów, organów ścigania, agencji państwowych lub organów publicznych;

      
b.    W celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub podjęcia określonych czynności na Państwa wniosek przed zawarciem umowy

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i wykonania naszych umów, jak również zarządzania naszymi relacjami z Państwem, w tym:
•    określania wyniku oceny ryzyka kredytowego i Państwa zdolności kredytowej; 
•    oszacowania (np. w oparciu o wynik oceny ryzyka kredytowego), czy możemy zaoferować Państwu produkt lub usługę oraz na jakich warunkach (w tym w zakresie ceny);
•    zapewnienie Państwu wsparcia, w szczególności poprzez odpowiadanie na Państwa prośby;
•    dostarczanie Państwu lub Państwa klientom biznesowym produktów lub usług;
•    zarządzanie zaległymi długami (identyfikowanie i wyłączanie klientów z zaległymi długami). 

c.    W celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w tym dane transakcyjne, do: 
•    Celów zarządzania ryzykiem: 
o    zapewniania dowodów transakcji, w tym dowodów elektronicznych;
o    zapobiegania i wykrywania oszustw, a także radzenia sobie z oszustwami; 
o    monitorowanie transakcji w celu zidentyfikowania operacji odbiegających od standardowych procedur;
o    windykacja należności;
o    dochodzenie roszczeń i obrona w przypadku sporów prawnych;
o    tworzenie indywidualnych modeli statystycznych w celu określenia zdolności kredytowej; 
•    Personalizacja naszej oferty i oferty innych podmiotów BNP Paribas, w celu:
o    poprawy jakości naszych produktów lub usług;
o    reklamowania produktów lub usług dostosowanych do Państwa sytuacji i profilu;
o    określenia Państwa preferencji i potrzeb w celu stworzenia personalizowanej oferty handlowej;  
Taka personalizacja może być osiągnięta poprzez: 
    segmentację naszych klientów i potencjalnych klientów;
    analizę Państwa zwyczajów i preferencji w naszych kanałach komunikacji (wizytach w naszych placówkach, e-mailach lub wiadomościach, wizytach na naszej stronie internetowej etc.);
    udostępnianie Państwa danych innemu podmiotowi BNP Paribas, w tym w przypadku, gdy są Państwo – lub mają Państwo zostać - klientami tego podmiotu, w szczególności w celu przyspieszenia procedury przyjmowania klienta;
    powiązanie produktów lub usług, które Państwo posiadają lub z których Państwo korzystają, z innymi danymi na Państwa temat;
    uwzględnianie wspólnych cech lub zachowań obecnych klientów i poszukiwanie innych osób o tej samej charakterystyce do celów targetowania.

•    Badania i rozwój (Research & Development (R&D)) polegające na tworzeniu statystyk i modeli do:
-    optymalizacji i automatyzowania naszych procesów operacyjnych (np. tworzenia chatbota FAQ);
-    oferowania produktów i usług najlepiej odpowiadających Państwa potrzebom;
-    dostosowywania dystrybucji, treści i wyceny produktów i usług do Państwa profilu;
-    tworzenia nowych ofert;
-    zapobiegania potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa, doskonalenia procesu uwierzytelniania i zarządzania dostępem; 
-    udoskonalania metod zarządzania bezpieczeństwem;
-    udoskonalania metod zarządzania ryzykiem i zgodnością;
-    udoskonalania metod przeciwdziałania i wykrywania oraz radzenia sobie z oszustwami;
-    udoskonalania metod walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

•    Zapewnienie bezpieczeństwa i działania systemów IT, włącznie z:
o    zarządzaniem IT, w tym infrastrukturą (np. wspólnymi platformami), zapewnieniem ciągłości biznesowej i bezpieczeństwa (np. uwierzytelnianie użytkowników w Internecie);
o    zapobieganie obrażeniom i szkodom na osobie lub mieniu (np. wideomonitoring).
•    Ogólniej rzecz biorąc, w celu:
o    informowania Państwa o naszych produktach i usługach;
o    przeprowadzenia operacji finansowych takich, jak sprzedaż portfela wierzytelności, sekurytyzacje, finansowanie lub refinansowanie Grupy BNP Paribas;
o    organizowania gier, konkursów z nagrodami, loterii i innych akcji promocyjnych; 
o    przeprowadzenia ankiet satysfakcji i opinii klientów;  
o    udoskonalania wydajności procesów (szkolenie naszego personelu poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych w naszych centralach obsługi telefonicznej oraz doskonalenie naszych scenariuszy rozmowy);
o    wdrażania automatyzacji naszych procesów takich, jak testowanie aplikacji, automatyczne katalogowanie reklamacji, itp. 

W każdym przypadku, nasz uzasadniony interes pozostaje proporcjonalny i dokonujemy weryfikacji, czy zgodnie z testem równowagi Państwa interesy lub prawa są zachowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat takiego testu równowagi, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji 9 „Kontakt z nami”.


d.    W celu poszanowania Państwa wyboru, jeśli poprosiliśmy Państwa o udzielenie zgody na konkretne czynności przetwarzaniea danych osobowych

W niektórych przypadkach udzielimy Państwu dodatkowych informacji i poprosimy o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zwracamy uwagę, że w dowolnej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. 
 

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

a.    Udostępnianie informacji wewnątrz Grupy BNP Paribas
Jesteśmy częścią Grupy BNP Paribas, która stanowi zintegrowaną grupę bankowo-ubezpieczeniową, tj. grupę spółek ściśle współpracujących ze sobą na całym świecie w celu tworzenia i dystrybuowania różnych produktów i usług bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i związanych z nieruchomościami. 
Udostępniamy dane osobowe w ramach Grupy BNP Paribas dla celów komercyjnych i operacyjnych w ramach: 
•    wymogów wynikających z naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych:
o    udostępniania danych zgromadzonych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przestrzegania sankcji, embarg i dla celów KYC; 
o    zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym (ocena ryzyka/scoring kredytowy/etc.);
•    w oparciu o nasz uzasadniony interes:
o    przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie oszustw;
o    działalność R&D, w szczególności w obszarze zgodności, ryzyka i komunikacji oraz dla celów marketingowych;
o    globalny i spójny ogląd na naszych klientów;
o    oferowanie pełnej gamy produktów i usług Grupy w celu umożliwienia Państwu czerpania z nich korzyści;
o    personalizacja zawartości i wyceny produktów i usług dla klienta.

b.    Udostępnianie informacji poza Grupą BNP Paribas
Aby zrealizować niektóre z celów opisanych w niniejszej informacji, możemy ujawniać Państwa dane osobowe:
•    usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz (np. usługi IT, logistyka, usługi drukarskie, telekomunikacja, windykacja należności, doradztwo i consulting oraz dystrybucja i marketing);
•    partnerom bankowym i handlowym, niezależnym agentom, pośrednikom lub brokerom, instytucjom finansowym, kontrahentom, repozytoriom transakcji, z którymi współpracujemy, jeżeli przekazanie danych jest wymagane, aby umożliwić nam oferowanie produktów i usług lub wywiązanie się z naszych zobowiązań umownych lub wykonanie transakcji (np. banki, banki korespondenci, depozytariusze, powiernicy, emitenci papierów wartościowych, agenci instytucji płatniczych, platformy wymiany, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy systemów płatniczych, emitenci lub pośrednicy kart płatniczych); 
•    biurom informacji kredytowej;
•    lokalnym lub zagranicznym organom finansowym, podatkowym, administracyjnym, karnym lub sądowym, arbitrom lub mediatorom, organom ścigania, agencjom państwowym lub organom publicznym, którym ujawnienie danych przez nas lub przez innego członka Grupy BNP Paribas jest wymagane w odpowiedzi na:
o    ich żądanie;
o    obronę lub udział w sprawie, procesie lub postępowaniu;
o    zapewnienie zgodności z przepisami lub wytycznymi organów obowiązującymi nas lub innego członka Grupy BNP Paribas;
•    dostawcy/om usług płatniczych (informacje na temat rachunków płatniczych) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Państwa takiemu podmiotowi trzeciemu; 
•    niektórym osobom wykonującym zawody regulowane lub świadczącym działalność regulowaną, takim jak: prawnicy, notariusze, agencje ratingowe lub biegli rewidenci, gdy jest to niezbędne w danych okolicznościach (spory sądowe, audyty itp.), a także faktycznemu lub potencjalnemu nabywcy spółek lub przedsiębiorstw Grupy BNP Paribas lub naszym ubezpieczycielom;


c.    Udostępnianie informacji w formie zagregowanej lub anonimizowanej
Udostępniamy informacje w formie zagregowanej lub anonimizowanej w Grupie BNP Paribas i poza nią naszym partnerom takim, jak instytucje badawcze, uniwersytety czy agencje marketingowe. Powyższe informacje nie pozwalają na identyfikację Państwa.

Państwa dane mogą zostać poddane agregacji w formie zanonimizowanych danych statystycznych, które możemy oferować klientom biznesowym w ramach wspierania ich w rozwoju ich działalności. W tym przypadku Państwa dane osobowe nigdy nie będą ujawniane, a odbiorcy anonimizowanych danych statystycznych nie będą w stanie Państwa zidentyfikować. 
 

5. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH

a.    Transfery poza EOG
W przypadku międzynarodowego transferu z terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do kraju nienależącego do EOG, może dojść do przekazania Państwa danych osobowych. W przypadku uznania przez Komisję Europejską danego kraju spoza EOG jako zapewniającego odpowiedni stopień ochrony danych, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na tej podstawie.

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów nienależących do EOG, których stopień ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, skorzystamy z wyjątku mającego zastosowanie w szczególnej sytuacji (np. jeżeli przekazanie danych jest niezbędne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy, jak ma to miejsce w przypadku dokonywania międzynarodowej płatności) lub zastosujemy jedno z następujących zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych:
•    Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;
•    Wiążące reguły korporacyjne. 

Aby otrzymać kopię tych zabezpieczeń lub informacje, w jaki sposób można się z nimi zapoznać, prosimy o wysłanie wniosku w formie pisemnej, za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą innych kanałów komunikacji (np. faxu) przy użyciu danych wskazanych w sekcji 9.

b.    Inne międzynarodowe transfery
 

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych lub przez inny okres wynikający z naszych wymogów operacyjnych, takich jak należyte utrzymanie rachunku, umożliwienie zarządzania relacjami z klientem lub odpowiadanie na roszczenia lub na żądania regulatorów. Przykładowo, większość danych klientów jest przechowywana przez okres trwania stosunku umownego oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia lat po jego zakończeniu. 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA ORAZ W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługują Państwu następujące prawa:  
•    Dostępu: mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, a także kopię tych danych.
•    Sprostowania: jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o wprowadzenie do nich stosownych zmian.
•    Usunięcia: w zakresie dozwolonym przepisami prawa mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych.
•    Ograniczenia: mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
•    Sprzeciwu: mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo bezwzględne prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim.
•    Wycofania zgody: w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wycofania tej zgody w każdym momencie.
•    Przeniesienia danych: w przewidzianych prawem przypadkach przysługuje Państwu prawo do tego, aby dostarczone nam dane osobowe zostały Państwu przekazane lub, o ile jest to technicznie możliwe, przesłane osobie trzeciej.

Gdyby chcieli Państwo skorzystać z wymienionych powyżej praw, prosimy o przesłanie wniosku na stronie https://data-privacy.realestate.bnpparibas lub listem na adres:. Prosimy o dołączenie skanu/kopii Państwa dowodu potwierdzającego Państwa tożsamość w calach identyfikacyjnych, jeżeli jest to wymagane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza przysługującymi Państwu prawami określonymi powyżej, są Państwo także uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 

8. W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ŚLEDZIĆ ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH?

W obliczu ciągłych zmian technologicznych możemy być zobowiązani regularnie aktualizować niniejszą Informację Dotyczącą Ochrony Danych. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ostatnią wersją niniejszej Informacji dostępną online, zaś o wszelkich jej istotnych zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub innymi zwyczajowymi kanałami komunikacji.
 

9. KONTAKT Z NAMI

W razie pytań odnośnie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w ramach niniejszej Informacji w sprawie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: data-protection.officer@realestate.bnpparibas, który odpowie na Państwa pytania. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i zasad bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką wykorzystania plików cookie https://www.realestate.bnpparibas.pl/bnppre/pl/copy-bnp-paribas-real-estate-s-cookie-privacy-policy-p_1641854.html.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie korzystania przez nas z Państwa danych osobowych w ramach niniejszej Informacji Dotyczącej Ochrony Danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: ochrona.danych@realestate.bnpparibas, który odpowie na Państwa pytania. 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą 

Zarządzaj swoimi prośbami

Masz pytania dotyczące swoich danych osobowych? W celu uzyskania odpowiedzi, zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza.

Pobierz dokumenty